Typ raportu

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Emitentem") informuje o otrzymaniu postanowienia referendarza Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego zostały zarejestrowane zmiany statutu Emitenta, uchwalone na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 12 stycznia 2024 r.

 

W związku z zarejestrowaniem powołanych zmian statutu, Emitent przekazuje:

1) dotychczas obowiązujący statut,

2) treść dokonanych zmian statutu,

3) tekst jednolity statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień statutu (nowe i zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

PDF (111 KB)
PDF (212 KB)
PDF (150 KB)

Raport bieżący nr 4/2024            
Data sporządzenia: 2024-02-14                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Zarejestrowanie zmian statutu.    

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    


Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. _dalej zwanej również "Emitentem"_ informuje o otrzymaniu postanowienia referendarza Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego zostały zarejestrowane zmiany statutu Emitenta, uchwalone na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 12 stycznia 2024 r.


W związku z zarejestrowaniem powołanych zmian statutu, Emitent przekazuje:
1) dotychczas obowiązujący statut,
2) treść dokonanych zmian statutu,
3) tekst jednolity statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień statutu (nowe i zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-02-14

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-02-14

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

PDF (111 KB)
PDF (212 KB)
PDF (150 KB)

Raport bieżący nr 3/2024            
Data sporządzenia: 2024-01-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie, działając w oparciu o art. 70 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2024 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-01-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-01-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

Raport bieżący nr 2/2024            
Data sporządzenia: 2024-01-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Uchwalenie zmiany statutu spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    


Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2024 r. podjęło w szczególności Uchwałę nr 3 w przedmiocie zmian statutu Spółki.
W związku z tym Zarząd w załączeniu przekazuje:
1) dotychczas obowiązujący statut,
2) treść uchwalonej zmiany statutu,
3) tekst jednolity statutu z oznaczeniem zmienionych postanowień (zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą). 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-01-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-01-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

Raport bieżący nr 1/2024            
Data sporządzenia: 2024-01-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Treść uchwał podjętych w dniu 12 stycznia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. dalej zwanej "Spółką" z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 12 stycznia 2024 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym przy każdej uchwale podana została liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-01-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-01-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

 

 

PDF (176 KB)