Typ raportu

Raport bieżący nr 10/2024            
Data sporządzenia: 2024-05-24                               
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Projekt zmian statutu spółki

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

                                 
Treść raportu:                                    
W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 roku, Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. mając na uwadze fakt, że porządkiem obrad objęte jest między innymi podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu i ustalenia tekstu jednolitego statutu, w załączeniu przekazuje:

1) dotychczas obowiązujący statut,
2) treść proponowanych zmian statutu,
3) projekt nowego tekstu jednolitego statutu z oznaczeniem zmienionych postanowień (zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-05-24

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-05-24

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

Raport bieżący nr 9/2024            
Data sporządzenia: 2024-05-24                               
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Propozycja zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2023 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie informuje, że w ramach projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., Zarząd przedstawił projekt uchwały dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2023 r., w którym proponuje aby stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2023 w kwocie 1.489.537,44 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i czterdzieści cztery grosze), pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-05-24

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-05-24

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

Raport bieżący nr 8/2024            
Data sporządzenia: 2024-05-24                               
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Projekty uchwał oraz dokumenty powiązane z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00    

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.


Nadto, Zarząd przekazuje:
1) uzasadnienie projektów w/w uchwał,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
3) sprawozdanie finansowe spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (przedstawione w formacie pdf),
4) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
5) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (przedstawione w formacie pdf),
6) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
7) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
8) sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące oceny i informacje określone w art. 382 § 3ą Kodeksu spółek handlowych,
9) wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-05-24

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-05-24

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

Raport bieżący nr 7/2024            
Data sporządzenia: 2024-05-24                               
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00.    

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00 w Piasecznie w budynku przy ul. Puławskiej 40A (kod pocztowy: 05-500).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz pozostałe stosowne załączniki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-05-24

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-05-24

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

Raport Bieżący nr 13/2024

 

W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 roku, Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. mając na uwadze fakt, że porządkiem obrad objęte jest między innymi podjęcie uchwał w przedmiocie zmian statutu i ustalenia tekstu jednolitego statutu, w załączeniu przekazuje:

1) dotychczas obowiązujący statut,

2) treść proponowanych zmian statutu,

3) projekt nowego tekstu jednolitego statutu z oznaczeniem zmienionych postanowień (zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.