Typ raportu

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym rada nadzorcza Emitenta odwołała ze składu zarządu Pana Jerzego Macieja Zygmunta, Aleksandrę Helenę Kunkę i Roberta Jerzego Frączka.

 

Następnie rada nadzorcza powołała do zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji:

1) Jerzego Macieja Zygmunta – na funkcję prezesa zarządu,

2) Aleksandrę Helenę Kunkę – na funkcję wiceprezesa zarządu,

3) Roberta Jerzego Frączka – na funkcję wiceprezesa zarządu,

4) Grzegorza Wyczółkowskiego – na funkcję wiceprezesa zarządu.

 

Pan Jerzy Maciej Zygmunt pełnił dotychczas w ramach Emitenta funkcję prezesa zarządu, zaś Pani Aleksandra Helena Kunka i Pan Robert Jerzy Frączek – wiceprezesów zarządu.

 

Powołane osoby zostały powołane na okres wspólnej kadencji, której bieg upływa z upływem 31 grudnia 2027 r.

 

Życiorysy oraz pozostałe informacje dotyczące powołanych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 punkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu. 

Raport bieżący nr 5/2024            
Data sporządzenia: 2024-03-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Odwołanie członków zarządu i powołanie członków zarządu kolejnej kadencji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Emitentem") informuje, że w dniu dzisiejszym rada nadzorcza Emitenta odwołała ze składu zarządu Pana Jerzego Macieja Zygmunta, Aleksandrę Helenę Kunkę i Roberta Jerzego Frączka.
Następnie rada nadzorcza powołała do zarządu Emitenta na okres kolejnej kadencji:
1) Jerzego Macieja Zygmunta - na funkcję prezesa zarządu,
2) Aleksandrę Helenę Kunkę - na funkcję wiceprezesa zarządu,
3) Roberta Jerzego Frączka - na funkcję wiceprezesa zarządu,
4) Grzegorza Wyczółkowskiego - na funkcję wiceprezesa zarządu.

 

Pan Jerzy Maciej Zygmunt pełnił dotychczas w ramach Emitenta funkcję prezesa zarządu, zaś Pani Aleksandra Helena Kunka i Pan Robert Jerzy Frączek - wiceprezesów zarządu. Powołane osoby zostały powołane na okres wspólnej kadencji, której bieg upływa z upływem 31 grudnia 2027 r. Życiorysy oraz pozostałe informacje dotyczące powołanych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-03-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-03-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

PDF (151 KB)

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Emitentem") informuje o otrzymaniu postanowienia referendarza Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego zostały zarejestrowane zmiany statutu Emitenta, uchwalone na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 12 stycznia 2024 r.

 

W związku z zarejestrowaniem powołanych zmian statutu, Emitent przekazuje:

1) dotychczas obowiązujący statut,

2) treść dokonanych zmian statutu,

3) tekst jednolity statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień statutu (nowe i zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

PDF (111 KB)
PDF (212 KB)
PDF (150 KB)

Raport bieżący nr 4/2024            
Data sporządzenia: 2024-02-14                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Zarejestrowanie zmian statutu.    

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    


Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Emitentem") informuje o otrzymaniu postanowienia referendarza Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego zostały zarejestrowane zmiany statutu Emitenta, uchwalone na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta z dnia 12 stycznia 2024 r.


W związku z zarejestrowaniem powołanych zmian statutu, Emitent przekazuje:
1) dotychczas obowiązujący statut,
2) treść dokonanych zmian statutu,
3) tekst jednolity statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień statutu (nowe i zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-02-14

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-02-14

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu

 

PDF (111 KB)
PDF (212 KB)
PDF (150 KB)

Raport bieżący nr 3/2024            
Data sporządzenia: 2024-01-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie, działając w oparciu o art. 70 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2024 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-01-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-01-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu