Powiadomienia MAR

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”) osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej „Spółka”) i Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni robocze po dniu transakcji.


Obowiązek powiadomienia ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 (pięć tysięcy) EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.


Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze należy rozumieć:

(i)      członków Zarządu Spółki,

(ii)     członków Rady Nadzorczej Spółki,

(iii)    inne osoby, które pełnią w Spółce funkcje kierownicze nie będąc członkiem Zarządu ani Rady Nadzorczej, mające stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Spółki oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu.

Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze należy rozumieć:

(iv)      małżonka,

(v)       dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym,

(vi)      członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku,

(vii)    osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub osoba, o której mowa w punkcie (iii) lub osoba o której mowa w pkt (iv), (v) lub (vi), lub nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, lub która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

 

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zapewniają, by do przesyłania powiadomień stosowane były środki elektroniczne. Środki te muszą zapewniać kompletność, integralność i poufność informacji podczas ich przesyłania oraz dawać pewność co do źródła przesyłanych informacji. 

 

Informujemy, że:

a)  Komisja Nadzoru Finansowego  do przesyłania przedmiotowych zawiadomień stosuje formularz elektroniczny, poniżej wskazujemy odpowiednie link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/mar/raportowanie_19_MAR

 

b)  Spółka rekomenduje wykorzystanie poczty elektronicznej do przesyłania przedmiotowych powiadomień do Spółki i przekazywanie tych powiadomień na następujący adres email: powiadomienia@ccsonline.pl 

Jednocześnie, celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, wskazujemy, że obowiązek powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o transakcjach i obowiązek powiadomienia Spółki o transakcjach, o których mowa powyżej, stanowią dwa oddzielne obowiązki.