Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

 

Wybrane dane finansowe

2023

2022

2023

2022

PLN

EUR

Kapitał własny

 11 827 122     

 14 905 759     

 2 720 129     

 3 178 268     

Kapitał zakładowy

 1 589 100     

 1 589 100     

 365 478     

 338 835     

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 17 914 728     

 23 018 943     

 4 120 223     

 4 908 195     

Zobowiązania długoterminowe

 1 183 870     

 1 478 304     

 272 279     

 315 210     

Zobowiązania krótkoterminowe

 15 590 921     

 20 281 634     

 3 585 768     

 4 324 535     

Aktywa razem

 29 741 850     

 37 924 702     

 6 840 352     

 8 086 463     

Należności długoterminowe

 78 700     

 88 036     

 18 100     

 18 771     

Należności krótkoterminowe

 11 517 766     

 15 528 523     

 2 648 980     

 3 311 056     

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 3 850 835     

 6 778 256     

 885 657     

 1 445 288     

Wybrane dane finansowe

2023

2022

2023

2022

PLN

EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

114 051 252

182 874 475

25 185 772

39 006 564

Zysk (strata) ze sprzedaży

-2 311 957

4 130 952

-510 546

881 119

Amortyzacja

1 316 282

1 285 126

290 673

274 113

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-2 347 165

4 059 767

-518 321

865 936

Zysk (strata) brutto

-1 700 186

5 310 516

-375 450

1 132 717

Zysk (strata) netto

-1 489 537

4 565 326

-328 932

973 770

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 007 844

-3 459 184

-222 561

-737 833

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

854 968

1 801 542

188 801

384 263

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 774 544

-7 447 814

-612 699

-1 588 596

Przepływy pieniężne netto, razem

-2 927 421

-9 105 456

-646 458

-1 942 166

Liczba akcji (w szt.)

15 891 000

15 891 000

15 891 000

15 891 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 

-0,09   

 0,29     

-0,02   

 0,06     

Wartość księgowa na jedną akcję 

 0,74     

 0,94     

 0,17     

 0,20     

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 

 

0,33

 -       

 0,07     

Przeliczenia kursu

2023

2022

Kurs euro na dzień bilansowy 31.12

4,3480

4,6899

Średni kurs euro w okresie od 1.01 do 31.12, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

4,5284

4,6883