12.01.2024
ESPI
3/2024

Raport bieżący nr 3/2024            
Data sporządzenia: 2024-01-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie, działając w oparciu o art. 70 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2024 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-01-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-01-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu