12.01.2024
EBI
3/2024

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2024 r. podjęło w szczególności Uchwałę nr 3 w przedmiocie zmian statutu Spółki.
 

W związku z tym Zarząd w załączeniu przekazuje:

1) dotychczas obowiązujący statut,

2) treść uchwalonej zmiany statutu,

3) tekst jednolity statutu z oznaczeniem zmienionych postanowień (zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą).
 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.