12.01.2024
ESPI
2/2024

Raport bieżący nr 2/2024            
Data sporządzenia: 2024-01-12                                
Skrócona nazwa emitenta: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.    
Temat: Uchwalenie zmiany statutu spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    


Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej również "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 stycznia 2024 r. podjęło w szczególności Uchwałę nr 3 w przedmiocie zmian statutu Spółki.
W związku z tym Zarząd w załączeniu przekazuje:
1) dotychczas obowiązujący statut,
2) treść uchwalonej zmiany statutu,
3) tekst jednolity statutu z oznaczeniem zmienionych postanowień (zmienione postanowienia oznaczone zostały kursywą). 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2024-01-12

Jerzy Zygmunt

prezes zarządu

 

2024-01-12

Aleksandra Kunka

wiceprezes zarządu