01.06.2023
ESPI
14/2023

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Emitentem"), działając w oparciu o art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm. - dalej Ustawa o Ofercie), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Cres Fundacja Rodzinna w organizacji (dalej zwana "Fundacją") zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Z treści zawiadomienia wynika, miedzy innymi, że Fundacja nabyła, w drodze darowizny, 2 601 662 akcje Emitenta stanowiące 16,37% ogólnej liczby akcji i uprawniające do 16,37% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Data nabycia prawa do akcji to 1 czerwca 2023 roku.

Na skutek tejże transakcji Fundacja przekroczyła poziom 15% ogólnej liczby akcji Emitenta i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nadto, z otrzymanego zawiadomienia wynika, że:
- przed zmianą stanu Fundacja nie posiadała akcji Emitenta;
- po zmianie stanu Fundacja posiada 2 601 662 akcji stanowiących 16,37% udziału w kapitale akcyjnym Emitenta i uprawniających do 16,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto, z zawiadomienia wynika, że:
- nie istnieją podmioty zależne od Fundacji posiadające akcje Emitenta,
- Fundacja nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b wyżej wymienionej ustawy,
- Fundacja nie zawierała uzgodnień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

Skan otrzymanego zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

01-06-2023 Robert Frączek wiceprezes zarządu
01-06-2023 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu