17.05.2023
ESPI
12/2023

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. _dalej zwanej "Spółką"_ z siedzibą w Piasecznie, działając w oparciu o art. 70 pkt 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 maja 2023 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

17-05-2023 Robert Frączek wiceprezes zarządu
17-05-2023 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu