17.05.2023
ESPI
10/2023

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2022, w kwocie 4.565.326,47 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), w następujący sposób:
a) część zysku netto w kwocie 3.813.840 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
b) pozostałą część zysku netto w kwocie 751.486,47 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy;
c) w związku z faktem, że w dniu 29 grudnia 2022 r. nastąpiła wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 2.224.740 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) to jest 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że na mocy podjętej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej (po wypłacie zaliczki) części dywidendy za rok 2022 w łącznej wysokości 1.589.100 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) to jest 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
d) jako dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony został dzień 26 maja 2023 roku;
e) jako termin wypłaty pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony został dzień 2 czerwca 2023 roku.

17-05-2023 Robert Frączek wiceprezes zarządu
17-05-2023 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu