17.05.2023
EBI
9/2023

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

9/2023

Data:

2023-05-17 18:01

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Korekta raportu nr 7/2023

Dane szczegółowe:

 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 17 maja 2023 r. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w treści powołanego raportu brakuje informacji o podstawie prawnej powołanego raportu. W związku z tym dokonuje się korekty powołanego raportu, poprzez dodanie podstawy prawnej raportu.

Korygowana treść przed korektą:
„Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2022, w kwocie 4.565.326,47 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), w następujący sposób:
a) część zysku netto w kwocie 3.813.840 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
b) pozostałą część zysku netto w kwocie 751.486,47 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy;
c) w związku z faktem, że w dniu 29 grudnia 2022 r. nastąpiła wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 2.224.740 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) to jest 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że na mocy podjętej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej (po wypłacie zaliczki) części dywidendy za rok 2022 w łącznej wysokości 1.589.100 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) to jest 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
d) jako dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony został dzień 26 maja 2023 roku;
e) jako termin wypłaty pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony został dzień 2 czerwca 2023 roku.”

Korygowana treść po korekcie:
„Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2022, w kwocie 4.565.326,47 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści siedem groszy), w następujący sposób:
a) część zysku netto w kwocie 3.813.840 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznaczono na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
b) pozostałą część zysku netto w kwocie 751.486,47 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy;
c) w związku z faktem, że w dniu 29 grudnia 2022 r. nastąpiła wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 2.224.740 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych) to jest 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że na mocy podjętej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej (po wypłacie zaliczki) części dywidendy za rok 2022 w łącznej wysokości 1.589.100 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) to jest 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
d) jako dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony został dzień 26 maja 2023 roku;
e) jako termin wypłaty pozostałej części dywidendy za rok 2022 ustalony został dzień 2 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
 
   

Osoby reprezentujące spółkę

  Robert Frączek - wiceprezes zarządu
 

Aleksandra Kunka- wiceprezes zarządu