Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 27/2017

Data sporządzenia: 2017-08-15

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Otrzymanie przez spółkę zależną Decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:                                  

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Emitentem") z siedzibą w Piasecznie informuje, że spółka zależna Emitenta – tj. Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. (dalej zwana: "spółką zależną") – otrzymała z kancelarii podatkowej, ustanowionej w sprawie pełnomocnikiem i reprezentującej spółkę zależną, informację o wpłynięciu do kancelarii decyzji z dnia 27 lipca 2017 r. (dalej zwanej "Decyzją") i wyniku kontroli z dnia 27 lipca 2017 r. (dalej zwanego "Wynikiem Kontroli"), wydanymi przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie (dalej zwanego "Naczelnikiem"). Decyzja i Wynik Kontroli dotyczą prowadzonego w spółce zależnej przez Naczelnika postępowania kontrolnego, obejmującego swoim zakresem rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące czerwiec i lipiec 2013 r., w przeszłości prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Decyzja dotyczy miesiąca czerwca 2013 r., zaś Wynik Kontroli dotyczy miesiąca lipca 2013 r. W Decyzji określono nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez spółkę zależną za czerwiec 2013 r. w kwocie 280.954 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote). Kwota ta winna być zwrócona na rachunek bankowy spółki zależnej, ponieważ w zakresie dotyczącym tej kwoty Naczelnik nie stwierdził nieprawidłowości. Z treści uzasadnienia Decyzji wynika, że Naczelnik na podstawie art. 88 ust.3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdził zawyżenie podatku naliczonego o kwotę 558.843,60 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy i 60/100 złotych), twierdząc że faktury VAT otrzymane przez spółkę zależną od jednego z kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez spółkę zależną zakupów towarów, nie mogą stanowić podstawy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich wskazany. W ocenie Naczelnika powołane w zdaniu poprzednim faktury są nierzetelne ponieważ obowiązek podatkowy na poprzednim etapie obrotu nie powstał, a od transakcji sprzedaży na wcześniejszym etapie obrotu nie zapłacono podatku należnego. Nadto, Naczelnik zarzucił spółce zależnej nie dochowanie należytej staranności. Oznacza to, że wskazana wyżej kwota 558.843,60 złotych w ocenie Naczelnika nie podlega zwrotowi spółce zależnej. Z treści Wyniku Kontroli (dotyczy miesiąca lipca 2013) wynika zaś, że w zakresie podatku naliczonego i należnego przyjęto kwoty deklarowane przez spółkę zależną w złożonej deklaracji VAT -7, nie stwierdzając nieprawidłowości. Nadto zgodnie z treścią Wyniku Kontroli, kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, jaka winna być zwrócona na rachunek bankowy spółki zależnej za miesiąc lipiec 2013 wynosi 202.141 zł (dwieście dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych). Decyzja Naczelnika nie jest decyzją ostateczną i stronie służy od niej odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Spółka zależna nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w uzasadnieniu Decyzji ani z ich oceną prawną i podejmie odpowiednie kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla spółki zależnej ustaleń w Decyzji.


15-08-2017 Robert Fraczek
wiceprezes zarządu
15-08-2017 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.