Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 20/2017

Data sporządzenia: 2017-06-29

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Informacja o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał dotyczących dywidendy i uchwaleniu wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                  

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r. podjęło:

 1) Uchwałę nr 8, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2016, w kwocie 1.788.543,68 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy), w ten sposób, że:
 a) część zysku netto w kwocie 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy;
 b) postanawia wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 40.533,68 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.

 2) Uchwałę nr 9, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło:
 a) utworzyć fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy;
 b) przeznaczyć na powołany fundusz rezerwowy część kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, w kwocie 635.640,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), rozwiązując w tej części kapitał zapasowy.

 3) Uchwałę nr 11, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że:
 a) uchwalić wypłatę dywidendy w wysokości 2.383.650,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) – to jest w kwocie 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję spółki;
 b) dywidenda zostanie sfinansowana:
 - w kwocie 1.748.010 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2016, podzielonego na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z 29 czerwca 2017 roku,
 - w kwocie 635.640 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, utworzonego na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 z 29 czerwca 2017 roku;
 c) jako dzień dywidendy ustalony zostaje dzień 14 lipca 2017 roku;
 d) dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, przy czym:
 - pierwsza rata dywidendy wynosi 1.112.370 zł (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych) to jest 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na jedną akcję spółki, zaś jako termin wypłaty dywidendy dla pierwszej raty dywidendy ustalony zostaje dzień 28 lipca 2017 roku,
 - druga rata dywidendy wynosi 1.271.280 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) to jest 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję spółki, zaś jako termin wypłaty dywidendy dla drugiej raty dywidendy ustalony zostaje dzień 29 września 2017 roku.

 W nawiązaniu do treści powołanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd wskazuje, że:
 a) wysokość dywidendy wynosi 2.383.650 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych),
 b) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy),
 c) liczba akcji objętych dywidendą – 15.891.000 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji,
 d) jako dzień dywidendy ustalony został dzień 14 lipca 2017 r.,
 e) dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, przy czym:
 - pierwsza rata dywidendy wynosi 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, a jako termin wypłaty dywidendy dla pierwszej raty dywidendy ustalony został dzień 28 lipca 2017 r.,
 - druga rata wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję spółki, a jako termin wypłaty dywidendy dla drugiej raty ustalony został dzień 29 września 2017 r.29-06-2017 Jerzy Maciej Zygmunt
prezes zarządu
29-06-2017 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.