Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017
Raport bieżący nr 15/2017 - Ogłoszenie zmian w porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.

Spółka:

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Numer:

15/2017

Data:

2017-06-10 23:49:16

Typy rynków:

NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł:

Ogłoszenie zmian w porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.

Dane szczegółowe:

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że postanowił uwzględnić w zakresie opisanym poniżej żądania akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. (dalej: „ZWZ”).
 Zmiany w porządku obrad dotyczą punktu 14) porządku obrad i polegają na tym, że:
 - dotychczasowe podpunkty f), g), h), i), j) zostają oznaczone odpowiednio literami i), j), k), l), m),
 - dodaje się następujące podpunkty:
 f) podział zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 g) przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenie funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
 h) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminów wypłaty dywidendy.
 W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony planowany porządek obrad ZWZ:
 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3) sporządzenie listy obecności,
 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5) przyjęcie porządku obrad,
 6) wolne głosy i wnioski,
 7) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 9) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 10) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 11) przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
 13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
 f) podział zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 g) przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenie funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
 h) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminów wypłaty dywidendy,
 i) podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 j) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
 l) zmiany Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.,
 m) ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.,
 15) Zamknięcie Zgromadzenia.
 Zarząd zwraca uwagę, że ewentualne podjęcie przez ZWZ uchwał w zakresie punktu 14) podpunkty f), g), h) zmienionego porządku obrad może spowodować bezprzedmiotowość procedowania przez ZWZ punktu 14) podpunkt i) zmienionego porządku obrad, gdyż materia objęta powołanym podpunktem i) zawiera się w powołanych podpunktach f), g), h).
 Nadto, Zarząd w załączeniu przesyła projekty uchwał do zmienionego porządku, uwzględniające treść zgłoszoną przez akcjonariuszy, którzy wystąpili z żądaniem zmiany porządku obrad i uzasadnienie przedstawione przez tych akcjonariuszy.
 Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


   

Osoby reprezentujące spółkę

  Jerzy Maciej Zygmunt - prezes zarządu
 

Robert Frączek - wiceprezes zarządu

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.