Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
Dywidenda

Za rok obrotowy
Dywidenda
razem (zł)
Dywidenda na akcję (zł)
% zysku przeznaczonego na dywidendę
2013

5.561.850

0,35
60,14 %
2012

2.065.830

0,13
93,5 %
2011

1.085.000

0,07
98,2%
2010

1.240.000

0,08
91,6 %
2009

1.716.000

0,12
87,3 %

Informacje w przedmiocie uchwalonej dywidendy za 2014 r.

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę nr 9, na mocy której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 2.075.992,22 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze), w ten sposób, że:

- część zysku netto w kwocie 2.065.830 zł (dwa miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,13 zł (trzynaście groszy) na każdą akcję Spółki,

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wyłączyć od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w łącznej kwocie 10.162,22 zł (dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy.


Nadto, zarząd Spółki informuje, że na mocy powołanej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło jako dzień dywidendy, w rozumieniu art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustalić dzień 16 czerwca 2015 roku, zaś jako dzień (termin) wypłaty dywidendy ustalić dzień 30 czerwca 2015 roku.

Przez dzień dywidendy należy rozumieć dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na rachunkach których w dniu dywidendy zapisane będą akcje. Wskazujemy, że rozliczanie transakcji nabycia akcji jest prowadzone w określonym cyklu rozliczeniowym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte są w odpowiednich regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.  
 
 

Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.